DUÂ… MÜTEFEKKİR KUMANDAN SALİH MİRZABEYOĞLU VE ÜMMET İÇİN

 

Eûzü besmele…Amin, amin bihurmeti Tâha ve Yâsîn…Elhamdülillah, Elhamdülillah Elhamdilillahi Rabbil Alemin vessalâti vesselâmü alâ Resûlüna Muhammedin ve alâ âlihi ve eshabihi ecmeîn.

Yarabbi,Yarabbi yüce kitabında buyuruyorsun ki:

“Bana dua ediniz ki size icabet edeyim.” (Mü’min-Ğâfir, 60),

“De ki: Duanız olmasa Rabbim size ne kıymet verir?” (Furkan, 77)

Ey alemlerin Rabbi,  sen bizim halimizi zaten biliyorsun ancak senin emri ilahin olduğu için sana halimizi arzediyoruz. Senin  rahmetine ellerimizi açtık,senin Semi’,bâsîr,işiten, gören olduğunu bilerek senden istiyoruz ,Yâ Habîr..

 

YaRab saninle olan AKDİNİ bozmadığı  ve AHDİNE  sadık kaldığı için burada, zindanda bulunan KUMANDANIMIZ‘ı biz korumaktan aciziz; onu “KORUYUCULARIN  EN HAYIRLISI” olan sana, senin EN HAYIRLI ve  EN GÜZEL KORUMANA,HIFZ-I EM’ANINA  tevdii ediyoruz sen onu EMİN BİR KORUMA İLE KORU Yâ HÂFÎZ.

Yâ SÂBÛR biliyoruz ki; O’nun en büyük alameti sabırdır.Sen ona bahşettiğin sabrı daha da  arttır!

Yâ MÂNÎ, sen onu ins,cin, nefsanî, şeytan ve şeytanî her türlü  zararlardan, tesirlerden, tasallutlardan, bilinen bilinmeyen âlemlerden gelebilecek her türlü zararlardan muhafaza et!.

Yâ VÂSÎ, sen ona cümle enbiyanın,evliyanın,şühedanın,ulemanın bilhassa habibi Ekrem alyhisselamın ruhaniyetiyle himmet et!

YÂ SELÂM, sen O’nu ve onunla birlikte mü’minleri  selamete erdir!

Yâ KÂDÎR,Yâ MUKTEDÎR,Ümmet İçin  zindanda bulunan KUMANDAN’IMIZ SALİH MİRZABEYOĞLU‘nu bu ümmete bağışla.; Senin emrinden taviz vermediği için üzerine kapanan kapıları Hz.YÛSUF misali HAKİMİYET KAPILARI OLARAK KENDİSİNE AÇ! ONU BİR AN ÖNCE ZİNDANDAN KURTAR, O’NUN ZİNDANDAN KURTULUŞUNU ÜMMETİN KURTULUŞUNA VESİLE EYLE !

Yâ KAVÎ, Yâ METÎN sen onu KENDİNDEN BİR RUH İLE TEYİD ET,SEN ONUGÜCÜNDEN BİR GÜÇ İLE GÜÇLENDİR.

Yâ KAHHÂR,Yâ CABBÂR;Sen onun düşmanlarını ki; senin de düşmanlarındır onlar, kahru perişan et.

YÂ MÜZİLL, kafirleri hor ve hakir kıl,Kafirleri ve Küfrü zelîl etmene O’nu ve bizleri vesile Eylel!

Yâ CÂMİ’’, Sen dilersen dağınık,”BAŞIBOZUK güçleri toplar ve dilersen en muazzam birlikleri de dağıtırsın “Yarabbi sen kafirlerin birliğini boz,onları birbirine kırdır”. KUMANDANIMIZIN liderliğinde ve rehberliğinde İslam ümmetini bir araya topla İSLÂM UHUVVETİ ve İSLÂM KUVVETİYLE kafirlere öyle bir darbe vurmayı nasıb et ki küfür yeryüzünde bir daha hakim olamasın!

Yâ FETTAH; Sen, O’na “Apaçık fetihler müyesser eyle ;

Yâ MELÎK İSLÂM’IN DÜNYA HAKİMİYYETİNİ ONUN ELİYLE NASİB ET!

Yâ MÜNTAKÎM; Mazlum olan ümmetin intikamını zalimlerden,kafirlerden almayı Sen O’na nasib et!

Yâ HAKÎM, YÂ ÂLİM sonsuz hikmetlerinden ve ilminden ona verdiğin hikmetleri ve ilmi arttır. Ona bu minval üzere öyle zuhuratlar ve öyle eserler vücuda getirmesini nasıb et ki; Kafirlerin kuduz köpekler gibi salyaları aksın mü’minlerin ve bağlılarının başı göğe yükselsin.Ya Rab onu en iyi anlamayı ve ona sımsıkı bağlanmayı nasib et. ONUN KERAMETLERİNİ GÖRME İDRAKİNİ BİZLERE NASİB ET!

YÂ MÜBDÎ, YÂ BEDÎ, O’na Dünyayı şaşırtacak ve kıyamete kadar bakî kalacak örneği olmayan “GÜZELLİK” ve “ESER”leri ortaya koymasını nasİb et!

YÂ RÂFÎ, O’nun Dünyalık ve ahretlik derecesini daima artır.YÂ MUİZ, ONUN İZZET VE ŞANINI YÜCELT O’NUNLA İSLÂM’ın İZZET DEVRİNİ AÇ!

YÂ ÂZÎZ ,MUTLAK GALİB OLAN SENSİN; Sen O’nu, onun şahsında mü’minleri GALİB EYLE!

YÂ VEDÛD, O’na olan sevgimizi, muhabbetimizi,aşkımızı artır . O bizim GÖZ BEBEĞİMİZ;.O’nu en kısa zamanda ümmetin de GÖZ BEBEĞİ eyle!

Mallarını canlarını Allah Resulüne feda eden SAHABE-Î GÜZÎN (R.anhüm) EFENDİLERİMİZE lâyık ve onlara benzer bir şekilde,bizim de ona mallarımız canlarımız,evlad ü ıyalimiz,anamız babamız fedâ olsun!

Yâ VELÎ ,bu ÜMMET sahibsiz kaldı,dünyanın her bucağında Mü’min kanı oluk oluk akmakta ,şeref ve haysiyetler zedelenmekte…Çaresiz kalan ümmete sen onu çareyle ve Sen, O’nu mü’minlere Velî ve vâsi kıl.

Yâ HÂDÎ ,(Ya MÜHDÎ); Sen, O’NU ÜMMETE İHDÂ eyledin, O da ÖMRÜNÜ,CANINI ÜMMETE HEDİYE ETTİ

Yâ RABBİ, Sen Onu İNSANLIĞIN HİDAYETİNE VESİLE KIL!

Yâ CÂMÎ’, Bizleri burada topladığın gibi AHİRETTE de, KUMANDAN’IMIZLA birlikte,HABİBİNİN LİVÂ-ÜL HAMD SANCAĞI altında  ve CENNETİNDE   CEM OLMAYI ve HABİBİNİN hizmetinde bulunmayı   ve CEMÂLİNİ lutfettiğin kullarından olmayı NASİB ET!

Y ERHAMERRAHİMÎN, Y ZÜL CELÂLİ VEL İKRAM  KUMANDANIMIZ’ın FİZÎKÎ ve RÛHΠ SIHHAT ve SAĞLIĞINI HER ŞARTTA KORU ve SELÂMETİNİ VER ! BİZLERİ KENDİSİNE YAKIŞIR BİRER “HALİS ER” OLMA LİYÂKAT,HAYSİYET VE ŞEREFİNİ NASİB ET !

Yâ  ŞEHÎD,BİZLERE ŞAHADET ŞUURU NASÎB ET !

Yâ HÂFÎZ bize zalimleri, hainleri, işbirlikçileri, fitnecileri, Dini içten yıkanları, “Bana ne!” MAKAMINDA OLANLARI !” U N U T T T U R M A !!!.. Yâ MÜNTAKÎM BİZİ İNTİKAMINA MEMUR ET!

(Yâ MÜEDDİB) En güzel terbiye eden sensin bizleri ona layık bir terbiye ile edeblendir,(Yâ Muslîh) Nefislerimizi ıslah et!

Yâ MUCÎB, Sen dualara icabet edensin,duaları ancak sen kabul edersin;Senden burada yapılan ve buraya gelemeyenlerin de KUMANDANIMIZ için yapmış oldukları duaları Beytullahda,Mescid-i NebevÎ de, Mescid-i Aksa da, Arafatta, Safâ ve Merve de, Müzdelife’de, Min’a da, Ravza-i Mutahara’da , yapılan ve senin indinde en makbul zamanlarda ve zeminlerde yapılmış ve Yarabbi Resullerin, Salihlerin, Ehlullahın, Evliyaullahın kabul edilmiş dualarının zümresine ilhak eyle.

(Amin,Veselamün alâcemîalmürselîn velhamdülillahi Rabbilâlemîn El Fâtihâ…)


HASAN PARMAKSIZ

 

Be the first to comment on "DUÂ… MÜTEFEKKİR KUMANDAN SALİH MİRZABEYOĞLU VE ÜMMET İÇİN"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*